Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

Seznámení dotyčné osoby s informacemi potřebnými ke zpracování osobních údajů podle § 19 ods. 1 a 2 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a podle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 dotčené osoby (zákazníci provozovatele) jsou seznámeny s následujícími informacemi potřebnými ke zpracování osobních údajů:

Provozovatel: Priruz s.r.o.

Adresa: Ľubovnianska 16, 851 07, Bratislava

Telefonní číslo: +421 949 490 994

IČO: 52778444

DIČ: 2121163253

Kontaktní údaje: info@fraela.sk

Společnost Priruz s.r.o., jako provozovatel si Vás tímto dovoluje informovat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci plnění povinností provozovatele internetového obchodu -www-fraela.sk (dále jen „provozovatel“). Při zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste dotyčnou osobou, tzn. j. osobou, o které jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají.

 1. Co je zpracování osobních údajů?

  Pod pojmem zpracování osobních údajů je třeba rozumět zpracovatelskou operaci nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, a to zejména jejich získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, změnu, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatizovanými prostředky.

  Jednoduše řečeno, jde o shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo změnu, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci. Je toho opravdu mnoho, ale jen na základě vámi poskytnutých údajů vám umíme poskytnout služby a produkty, které vám konkrétně zlepší život.

 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty a jejich koupi (např. v rámci registrace, objednávky či udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů a udělením souhlasu se zasíláním informací o novinkách a akciových nabídkách atd.), resp. uzavření smlouvy o koupi zboží.

  Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci a/nebo při koupi zboží:

  a) Základní identifikační údaje a adresní údaje:

  Tvoří základ pro uzavření a plnění smlouvy. Patří k nim zejména:
  – Vaše jméno a příjmení
  – E-mail
  – Telefonní kontakt 
  – Adresa, na které Vás lze kontaktovat, resp. adresa, na kterou se bude Vámi zakoupené zboží doručovat
  – Platební údaje (číslo platební karty, které ne/uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.))
  – Datum narození
  – Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné v poznámce při vyplňování objednávky

  Vaše osobní údaje zadáváte dobrovolně do různých formulářů na této stránce: registrační formulář a kontaktní formulář. Vaše osobní údaje jsou používány pro blíže konkretizované účely v těchto zásadách, a to pouze v nezbytném rozsahu.

  b) Další údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu:

  Jsou to údaje, které od Vás získáváme tím, že používáte naše služby:
  – soubory cookies 
  – IP adresa

  Soubory cookies
  Vaše osobní údaje využíváme v různých situacích pro různé účely. Při používání našeho webu využíváme cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků webových stránek a uměli na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, jestli už jste naše stránky z vašeho počítače někdy navštívili. Bez cookies bychom nevěděli, co se vám líbí, a nedokázali bychom ve světě internetu flexibilně vyhovět vašim požadavkům.

  Cookies jsou textové soubory, které uloží váš internetový prohlížeč na váš disk v počítači. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči vzhledem ke skutečnosti, že se jedná také o váš osobní údaj.

  Na základě vašich preferencí zjištěných přes cookies, webové logy a IP adresu vás nezatěžujeme informacemi, které jsou mimo okruh vašich zájmů. V případě, že u nás nakoupíte, používáme Vaše údaje k tomu, abychom vybavili Vaši objednávku, ale i chránili naše právní nároky a zároveň plnili naše povinnosti, které nám ze zákona vyplývají. Pomocí Vašich kontaktů a údajů Vám můžeme zobrazovat a posílat naše nabídky uzpůsobené právě Vám. Ke zpracovávání Vašich osobních údajů nás opravňuje příprava nebo plnění smlouvy s Vámi, dodržování právních povinností nebo Váš souhlas.  

 3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

  – Plnění smluvních povinností ( vyplývajících ze smlouvy) 
  – Plnění zákonných daňových povinností
  – Informování o stavu Vaší objednávky ( nákupní košík)
  – Infomování o actualitách a novinkách (v případě registrace zákazníka, resp. v případě odběru newslettru)
  – Odpovídání na Vaše dotazy (v případě kontaktního formuláře) 

 4. Jak dlouho Vaše data uchováváme?

  Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 2 let, pokud tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nebude z Vaší strany odvolán.

  Zde bychom vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí vámi objednaných produktů, resp. ke splnění všech našich povinností, ať už tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi nebo z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 5. Jaká jsou Vaše práva, která se vztahují ke zpracování osobních údajů? 

  – právo na přístup k Vašim osobním údajům – máte právo žádat od nás potvrzení, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a v případě, že Vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a podrobné informace o všech skutečnostech, které souvisejí se zpracováním těchto osobních údajů (Vaše právo na přístup k osobním údajům upravuje § 21 zákona č. 18/2018 SZ o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679). Na Vaše požádání jsme povinni poskytnout Vám Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, přičemž za opakované poskytnutí těchto údajů jsme oprávněni od Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku odpovídajícího administrativním nákladům;
  – právo na opravu osobních údajů – to na opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají, případně doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679);
  - právo na výmaz osobních údajů - Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje § 23 zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů a čl.. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) č . 2016/679), pokud:
  (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovávali,
  (b) osobní údaje zpracováváme nezákonně,
  (c) odvoláte nám souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
  (d) namítáte zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo namítáte zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 2 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, (e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti dle zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána nebo,
  (f) se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 ods. 1 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

  Právo na výmaz Vašich osobních údajů nemůžete uplatnit v případě, že:
  (a) je zpracování osobních údajů potřebné k uplatnění právního nároku,
  (b) k uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
  (c) ke splnění povinnosti podle zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1004/2006 2016/679, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené tomu, kdo osobní údaje zpracovává,
  (d) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, (e) k účelu archivace, k vědeckému účelu, k účelu historického výzkumu nebo ke statistickému účelu podle § 78 ods. 8 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, je-li pravděpodobné, že by Vaše právo znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracování;
  právo na omezení zpracování osobních údajů – Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje § 24 Zák. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů a čl.. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) č . 2016/679), pokud
  (a) namítáte správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího nám ověřit správnost osobních údajů,
  (b) zpracování osobních údajů je nezákonné a Vy namítáte vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití,
  (c) již nepotřebujeme osobní údaje za účelem zpracování osobních údajů, ale potřebujete je Vy k uplatnění právního nároku, nebo,
  (d) namítáte zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 1 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů a čl.. Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) č . 2016/679.
  Došlo-li k omezení zpracování osobních údajů, můžeme kromě uchovávání osobních údajů osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem nebo pro účely uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu;
  právo na přesnost osobních údajů – Vaše právo na přenosnost osobních údajů upravuje § 26 zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů a čl.. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 2016/679), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, je-li to technicky možné a pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky a probíhá na základě právního základu ve smyslu § 13 ods. . 1 písm. a) nebo písm. b) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, resp. Čl. Čl. 1 písm. a) nebo písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 2016/679, t.j. zpracováváme-li osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, případně smluvní povinnosti.
  právo vznést námitku - v případě, že byste si již nepřeli dostávat od nás obchodní sdělení, nebo jiné informace o novinkách máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, k tomuto účelu již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

 6. Jak uplatnit svá práva? 

  Uplatňovat svá práva nebo klást otázky týkající se zpracování osobních údajů můžete na základě žádosti zaslané přímo provozovateli.

  – Kontaktní adresa: Priruz s.r.o., Ľubovnianska 16, 851 07, Bratislava
  – E-mailová adresa:info@fraela.sk
  – Telefonní číslo: +421 949 490 994

  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného Kontrolního úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Nákupní košík