Všeobecné obchodní podmínky

Spoločnosti Priruz s.r.o., pri predaji produktov prostredníctvom e-shopu www.fraela.sk

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len  „obchodné podmienky“)  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť Priruz s.r.o., sídlo Ľubovnianska 16, 851 07, Bratislava,Slovenská republika, IČO: 52778444, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: s.r.o., (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, adresa stránky: www.fraela.sk

  1.2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

  Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zák. čj. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a zák. čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory v platném znění pro prodej zboží spotřebiteli nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikateli. Obchodní podmínky může provozovatel měnit a doplňovat, tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé během platnosti předchozích znění obchodních podmínek.

  Podnikateľom sa rozumie: 
  – osoba zapísaná v obchodnom registri,
  – osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  – osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  – osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

  Podnikateľom sa taktiež pre účely obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov.

  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi obchodními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. 

  Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že súhlasí s podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

  Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, včetně účtenky dle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou na e-mailovou adresu, kterou uvede při objednávce.

  Kontaktní údaje prodávajícího:

  – Poštovní adresa: Priruz s.r.o., Ľubovnianska 16, 851 07,Bratislava
  – Číslo účtu pro bezhotovostní platby: SK97 0900 0000 0051 6725 6254
  – Telefón:+421 949 490 994
  – E-mail: info@fraela.sk

  Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, odbor ochrany spotřebitele těl. č.: +421 (0)2/58 27 21 72

  1.3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich ujednání a ustanovení se budou vztahovat na každou objednávku, zadanou prostřednictvím předmětné internetové stránky elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá požadované zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy (akceptaci objednávky prodávajícím) a reklamaci zboží.

  1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před obchodními podmínkami.

  1.5. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu (e-shop), kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Na internetovém obchodě www.fraela.sk naleznete ručně vyráběnou přírodní kosmetiku. Kosmetika je vyráběna na Slovensku, ve výrobních prostorách schválených Regionálním úřadem veřejného zdravotnictví. Každý výrobek prošel několika testy, jejichž výsledky jsou shrnuty v hodnocení bezpečnosti kosmetického produktu. Všechny produkty jsou zároveň oznámeny na evropském portálu kosmetických výrobků.

 2. OBJEDNÁVÁNÍ PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  2.1. Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu kupujícího prodávajícímu (dále jen „objednávka„). Je-li kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Pro uzavření smlouvy je třeba v objednávce uvést obchodní jméno, IČO, DIČ / DIČ a fakturační adresu je-li odlišná od adresy doručení. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. 

  2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží označené jako „potvrzení objednávky“.

  2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a způsob. termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení pro kupujícího, identifikační údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO případně další údaje.

  2.4. Kupující může doručit prostřednictvím e-mailu nebo oznámit telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od odeslání objednávky prodávajícímu, oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající považuje objednávku za takovou jakoby nikdy nevznikla. Se zrušením objednávky až do momentu jejího odeslání kupujícímu se neváží žádné sankce.

  2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a v souvislosti s jejím plněním. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s kupní smlouvou (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  2.6. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám ak dále v těchto obchodních podmínkách není uvedeno jinak. Kupní smlouva se je uzavírá v českém jazyce.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

  3.1. K povinnostem prodávajícího patří: na základě potvrzené objednávky dodat zboží kupujícímu v dohodnutém množství, kvalitě a termínu. Prodávající je povinen objednané zboží zabalit nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně, o zajistit, aby dodané zboží splňovalo kritéria příslušných účinných právních předpisů ČR. Spolu se zbožím musí prodávající předat v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

  3.2. Prodávající poskytne smluvnímu přepravci (v případě, že je zboží doručeno prostřednictvím smluvního přepravce) veškeré potřebné osobní údaje kupujícího. Účelem poskytnutí osobních údajů přepravci je doručení objednaného zboží (jméno/obchodní jméno, adresa, telefon).

  3.3. K právům prodávajícího patří řádné a včasné zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího za dodané zboží.

  3.4. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

  4.1. K povinnostem kupujícího patří: zaplacení dohodnuté kupní ceny včetně nákladů za doručení zboží a to v dohodnuté lhůtě, převzetí zakoupeného nebo objednaného zboží na místě předem dohodnutém. Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží v dodacím listu svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby a razítkem, je-li dostupná. K dalším povinnostem patří nepoškozování dobrého obchodního jména prodávajícího.

  4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

 5. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  5.1. Seznam zboží, které je prodáváno na e-shopu je katalogem. Zboží, které je prodáváno na e-shopu je českou, ručně vyráběnou přírodní kosmetikou. Všechny výrobky prošly několika testy a jsou oznámeny na evropském portálu kosmetických výrobků.

  5.2. Dodání objednávky prodávající odešle kupujícímu v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou. Dodací lhůta je 15 dní od objednání zboží. Standardně je zboží expedováno ve lhůtě 3 pracovních dnů a v případě, že zboží nebude dostupné skladem, nebo pokud si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratší době kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží.

  5.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, místem dodání zboží je místo, které je uvedeno v akeptaci objednávky. Kupující má povinnost převzít si zboží na místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky.

  5.4. Doklad o převzetí zboží, který je zároveň i dokladem o zaplacení zboží (v případě, že se jedná o zboží, které je placeno při dobírce) obdrží kupující při přebírání zboží. Doklad o převzetí zboží je zároveň i objednávkou zboží v písemné formě. Nejpozději do 14 dnů od doručení zboží bude kupujícímu odeslán formou e-mailu daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH. Fakturu k objednanému zboží obdrží kupující na e-mailovou adresu zadanou v objednávce.

  5.5. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Pokud kupující nezaplatí nebo nepřevezme objednané zboží (tj. zásilka se vrátí jako nedoručná bez zavinění prodávajícího, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, kupující zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), (kromě situace) o poškozené zboží- bod 5.6. obchodních podmínek) prodávající může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného. Kupujícímu, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem se žádostí o informaci, proč nedošlo k převzetí objednávky. K odpovědi na tuto výzvu má kupující lhůtu 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud kupující požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, prodávající doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud kupující na výzvu prodávajícího ve stanovené lhůtě neodpoví, objednávka bude ze strany prodávajícího stornována. 

  5.6. Hned při doručení zboží je kupující povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat zásilku, tedy tvar jak a jeho obal. V případě, že je obal nebo zboží mechanicky poškozeno, kupující má povinnost tuto skutečnost ihned oznámit dopravci a pořídit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

  5.7. Kupující má možnost za objednané zboží zaplatit: při převzetí zboží (dobírka) - v hotovosti nebo předem převodem na účet, nebo prostřednictvím platební brány - PayPal nebo prostřednictvím platební brány - Stripe.

 6. KUPNÍ CENA

  6.1. Kupní cenu za zboží i náklady za doručení zboží v dohodnuté výši je kupující povinen zaplatit prodávajícímu. Kupující si může vybrat ze způsobů, jakými kupní cenu za objednané zboží zaplatí. Kupní cenu může zaplatit buď při dobírce - v hotovosti prostřednictvím společnosti, která poskytuje doručení zboží, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky, nebo prostřednictvím platební brány - PayPal, či prostřednictvím platební brány Stripe.

  6.2. Cena zboží je určována dle platného ceníku a je platná taková, jaká byla kupujícímu odeslána v potvrzujícím e-mailu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů. V případě, že se jedná o zvýhodněné (akční) ceny zboží, tyto jsou zřetelně označeny symboly (jako např. „akce“ nebo „výprodej“). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo po dobu trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně.

  6.3. Kupní cena za sjednané zboží musí být kupujícím zaplacena ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží. V případě, že se kupující rozhodne zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla kupní cena připsána na účet prodávajícího.

  6.4. V souladu s právními předpisy České republiky může po zaplacení kupující po zaplacení kupní smlouvy od této odstoupit a požadovat vrácení peněz. Takto může kupující učinit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

  6.5. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, pokud mu kupující nejpozději při přivzetí zboží nezaplatí sjednanou kupní smlouvu.

  6.6. V případě, že objednatel se aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně. Při doruční objednávky do ČR objednatel platí cenu zboží a dopravu kurýrní službou v přepočtu na Kč dle aktuálního kurzu Národní banky Slovenska (www.nbs.sk).

  6.7. Není-li uvedeno jinak, všechny akce, jakož i slevy na zboží jsou platné do vyprodání zásob.

 7. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ NA ZBOŽÍ

  7.1. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny za zboží.

  7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

  8.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel:

  Ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.. č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

  Zboží by mělo kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu nebo oznámit telefonicky. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka ve stejné lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

  8.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu, provedenou platbu (pokud byla poskytnuta) za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím, případně jiným dohodnutým způsobem.

  8.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 Zákona 102/2014 Sb. – o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího o změně některých zákonů.

  8.4. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve formě vyplněného formuláře, jehož znění doručí prodávající kupujícímu při objednávce.

  8.5. Odstoupení od kupní smlouvy podle procházejícího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu.

  8.6. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží a doručí prodávajícímu zboží, které je v původním obalu a není poškozeno nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky ve lhůtě 14 dnů. od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

  8.7. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo je část snížena v souladu s ust. § 457 Občanského zákoníku o hodnotou opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

  8.8. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídalo kvalitativním požadavkům a zároveň bylo vadné. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo podobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

  8.9. V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 9.4. a 9.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMACE

  9.1. Odpovědnost za vady, záruční podmínky i způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem a platnými právními předpisy Slovenské republiky.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

  10.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

  10.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že se kupní smlouva řídí Slovenským právním řádem.

  10.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována přednostně ve formě e-mailových zpráv.

  10.5. V případě možného vzniku sporu smluvních stran, je takový spor žádoucí a lze řešit prostřednictvím systému alternativního řešení sporů 391/20015 Sb. O alternativním řešení spotřebitelských sporů. Možná platforma řešení: www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

  10.6. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů č.j. 102/2014.

  10.7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy najmä elektronickým potvrdením v rámci akceptácie elektronickej objednávky.

  10.8. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Nákupní košík