Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti Priruz s.r.o., pri predaji produktov prostredníctvom e-shopu www.fraela.sk

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len  „obchodné podmienky“)  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť Priruz s.r.o., sídlo Ľubovnianska 16, 851 07, Bratislava,Slovenská republika, IČO: 52778444, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: s.r.o., (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, adresa stránky: www.fraela.sk

  1.2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

  Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník,, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.

  Podnikateľom sa rozumie: 
  – osoba zapísaná v obchodnom registri,
  – osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  – osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  – osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

  Podnikateľom sa taktiež pre účely obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov.

  Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. 

  Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že súhlasí s podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

  Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

  Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou na e-mailovú adresu, ktorú uvedie pri objednávke.

  Kontaktné údaje predávajúceho:

  – Poštová adresa:  Priruz s.r.o., Ľubovnianska 16, 851 07,Bratislava
  – Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK97 0900 0000 0051 6725 6254
  – Telefón:+421 949 490 994
  – E-mail: info@fraela.sk

  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor ochrany spotrebiteľa tel. č.: +421 (0)2/58 27 21 72

  1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich dojednania a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú objednávku, zadanú prostredníctvom predmetnej internetovej stránky elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá požadovaný tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy (akceptácií objednávky predávajúcim) a reklamácii tovaru.

  1.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

  1.5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu (e-shop), ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Na internetovom obchode www.fraela.sk nájdete ručne vyrábanú prírodnú kozmetiku. Kozmetika je vyrábaná na Slovensku, vo výrobných priestoroch schválených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Každý výrobok prešiel niekoľkými testami, ktorých výsledky sú zhrnuté v hodnotení bezpečnosti kozmetického produktu. Všetky produkty sú zároveň oznámené na európskom portáli kozmetických výrobkov.

 2. OBJEDNÁVANIE PRODUKTOV A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

  2.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.  Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka„). Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Na uzavretie zmluvy je potrebné v objednávke uviesť obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. 

  2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru označené ako „potvrdenie objednávky“.

  2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia pre kupujúceho, identifikačné údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO prípadne ďalšie údaje.

  2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom e-mailu alebo oznámiť telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu, oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci považuje objednávku za takú akoby nikdy nevznikla. So zrušením objednávky až do momentu jej odoslania kupujúcemu sa neviažu žiadne sankcie.

  2.5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy a v súvislosti s jej plnením. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s kúpnou zmluvou (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

  2.6. Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám ak ďalej  v týchto obchodných podmienkach nie je uvedené inak. Kúpna zmluva sa je uzatvára v slovenskom jazyku.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

  3.1. K povinnostiam predávajúceho patrí: na základe potvrdenej objednávkydodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Predávajúci je povinný objednaný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, o zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal kritéria príslušných účinných právnych predpisov SR. Spolu s tovarom musí predávajúci odovzdať v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  3.2. Predávajúci poskytne zmluvnému prepravcovi (v prípade, že je tovar doručený prostredníctvom zmluvného prepravcu) všetky potrebné osobné údaje kupujúceho. Účelom poskytnutia osobných údajov prepravcovi je doručenie objednaného tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

  3.3. K právam predávajúceho patrí riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za dodaný tovar.

  3.4. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

  4.1. K povinnostiam kupujúceho patrí: zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vrátane nákladov za doručenie tovaru a to v dohodnutej lehote, prevzatie zakúpeného alebo objednaného tovaru na mieste vopred dohodnutom. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je dostupná. K ďaľším povinnostiam patrí nepoškodzovanie dobrého obchodné meno predávajúceho.

  4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 5. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

  5.1. Zoznam tovaru, ktorý je predávaný na e-shope je katalógom. Tovar, ktorý je predávaný na e-shope je slovenskou, ručne vyrábanou prírodnou kozmetikou. Všetky výrobky prešli niekoľkými testami a sú oznámené na európskom portáli kozmetických výrobkov.

  5.2. Dodanie objednávky predávajúci odošle kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou.  Dodacia lehota je 15 dní od objednania tovaru.  Štandardne je tovar expedovaný v lehote 3 pracovných dní a v prípade, že tovar nebude dostupný skladom, alebo ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú kupujúci súhlasí s predížením dodacej lehoty. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

  5.3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v akeptácii objednávky. Kupujúci má povinnosť prevziať si tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky.

  5.4. Doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň aj dokladom o zaplatení tovaru (v prípade, že ide o tovar, ktorý je platený pri dobierke ) obdrží kupujúci pri preberaní tovaru.  Doklad o prevzatí tovaru je zároveň aj objednávkou tovaru v písomnej forme. Najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru bude kupujúcemu odoslaný formou e-mailu daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH. Faktúru k objednanému tovaru obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke.

  5.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak kupujúci nezaplatí alebo neprevezme objednaný tovar ( t.j. zásielka sa vráti ako nedoručná bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), (okrem situácie, že sa jedná o poškodený tovar- bod 5.6.obchodných podmienok) predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, prečo nedošlo k prevzatiu objednávky. Na odpoveď na túto výzvu má kupujúci lehotu 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenej lehote neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná. 

  5.6. Hneď pri doručení tovaru je kupujúci povinný za prítomnosti dopravcu skontrolovať zásielku, teda tvar ako a jeho obal. V prípade, že je obal alebo tovar mechanicky poškodený, kupujúci má povinnosť túto skutočnosť ihneď oznámiť dopravcovi a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

  5.7. Kupujúci má možnosť za objednaný tovar zaplatiť: pri prevzatí tovaru (dobierka)- v hotovosti alebo vopred prevodom na účet, alebo prostredníctvom platobnej brány- PayPal alebo prostredníctvom platobnej brány- Stripe.

 6. KÚPNA CENA

  6.1. Kúpnu cenu za tovar ako aj náklady za doručenie tovaru v dohodnutej výške je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu. Kupujúci si môže vybrať zo spôsobov, akými kúpnu cenu za objednaný tovar zaplatí. Kúpnu cenu môže zaplatiť buď pri dobierke- v hotovosti prostredníctvom spoločnosti, ktorá poskytuje doručenie tovaru, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, alebo prostredníctvom platobnej brány- PayPal, či prostredníctvom platobnej brány Stripe.

  6.2. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka a je platná taká, aká bola kupujúcemu odoslaná v potvrdzujúcom e-maili.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov. V prípade, že sa jedná o zvýhodnené (akčné) ceny tovaru, tieto sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

  6.3. Kúpna cena za dohodnutý tovar musí byť kupujúcim zaplatená v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prebratí tovaru.V prípade, že sa kupujúci rozhodne zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  6.4. V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky môže po zaplatení kupujúci po zaplatení kúpnej zmluvy od tejto odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Takto môže kupujúci urobiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

  6.5. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak mu kupujúci najneskôr pri pri prevzatí tovaru nezaplatí dojednanú kúpnu zmluvu.

  6.6. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doruční objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

  6.7. Ak nie je uvedené inak, všetky akcie, ako aj zľavy na tovar sú platné do vypredania zásob.

 7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NA TOVARE

  7.1.Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny za tovar.

  7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

  8.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ :

  V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

  Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu,alebo oznámiť telefonicky. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

  8.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu, vykonanú platbu (ak bola poskytnutá) za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, prípadne iným dohodnutým spôsobom.

  8.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona 102/2014 Z.z. – o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  8.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého znenie doručí predávajúci kupujúcemu pri objednávke.

  8.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

  8.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

  8.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

  8.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

  8.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4. a 9.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

  9.1. Zodpovednosť za vady, záručné podmienky ako aj spôsob vybavovania reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  10.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  10.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že sa kúpna zmluva spravuje Slovenským právnym poriadkom.

  10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne vo forme e-mailových správ.

  10.5. V prípade možného vzniku sporu zmluvných strán, je takýto spor žiadúce a možné riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/20015 Z. z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Možná platforma riešenia: www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

  10.6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  č. 102/2014.

  10.7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy najmä elektronickým potvrdením v rámci akceptácie elektronickej objednávky.

  10.8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Nákupný košík