Reklamační řád a záruční podmínky

1.1. Vyřizování reklamací se řídí tímto platným reklamačním řádem. Kupující tím, že objednávku odešle potvrzuje prodávajícímu, že byl řádně informován o podmínkách, způsobu reklamace zboží i údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

1.2. Má-li zboží vady, kupující má povinnost reklamaci neprodleně (dle platného reklamačního řádu) uplatnit u prodávajícího, který odpovídá za vady zboží.

1.3. Tento reklamační řád se vztahuje na produkty zakoupené prostřednictvím e-shopu www.fraela.sk a je platný na všechny objednávky, pokud ve smlouvě nejsou sjednány jiné záruční podmínky.

1.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy Občanského zákoníku resp. Obchodního zákoníku. Doporučená doba spotřeby u produktů je 12 měsíců. U výrobků musí být uvedeno “Doporučená doba spotřeby …” a čím je dána lhůta pro uplatnění reklamace. Kupující je povinen se starat (uchovávat) zakoupené zboží podle instrukcí výrobce nebo způsobem obvyklým a přiměřeným pro daný druh zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

1.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu podle § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Při převzetí zboží je kupující povinen provést prohlídku zboží. V případě, že prohlídku neprovede, může své nároky uplatnit jen pokud prokáže, že mělo tyto vady zboží již v době převzetí zboží. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutno v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil kupující doručovateli, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto.

1.7. Zákazník má právo během záruční doby na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, oprávněnému zástupci prodávajícího nebo samotnému prodávajícímu spolu se záručním listem (pokud byl dodán) a dokladem o zaplacení.

1.8. V případě, že zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona čj. 250/2007 Sb. (zákona o ochraně spotřebitele) tak, že doručí zboží na adresu: Priruz s.r.o., Ľubovnianska 16, 851 07 Bratislava, na vlastní náklady a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí jej prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor odešle zákazníkovi na jím zvolenou e-mailovou adresu. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky současně:
– doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
– doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit do sídla prodávajícího, neurčí-li prodávající nebo určená osoba jinak. Prodávající je povinen reklamaci přijmout a zajistit osobu pověřenou k přijímání reklamací v souladu s úst. . § 18 odst.3 Zákona č.j. 250/2007 Sb. (zákona o ochraně spotřebitele) . 

1.9. Vady zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu. O uplatnění reklamace zboží vydá prodávající kupujícímu potvrzení. Potvrzení může být například. ve formě e-mailu nebo v písemné papírové podobě, ve kterém je prodávající povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 5 Zákona čj. 250/2007 Sb. (zákona o ochraně spotřebitele)  a poučit spotřebitele o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

1.10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona Zákona čj. 250/2007 Sb. (zákona o ochraně spotřebitele)   ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami. Není-li dohodnuto jinak písemným vyrozuměním. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

1.11. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady, které kupující může uplatnit, stanoví § 622 a § 623 zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Uvedená práva kupujícího zanikají, nebyla-li uplatněna výše uvedeným způsobem v záruční době. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn.

1.12. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.

1.13. Nárok na uplatnění záruky kupujícímu zaniká v případě, že uplyne záruční doba, nebo nesdělí-li zjevné vady při převzetí zboží, nepředloží doklad o zaplacení. Nárok zaniká i v případě, že kupující mechanicky zboží poškodí, neodebrne nebo nešetrně s ním zachází, nevhodně skladuje, nebo pokud se zboží poškodí neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi, přírodními živly, nebo jiným zásahem vyšší moci, nadměrnou zátěží, používám s jeho určením na straně kupujícího a nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím. Nárok zanikne iv případě, že zboží je poškozeno náhodnou zkázou a náhodným zhoršením, neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci. 

1.14. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

1.15. O způsobu vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

1.16. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.

1.17. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího následujícím způsobem:
– prodávající zajistí odstranění vady, nebo
– prodávající vadné zboží vymění.

1.18. V případě, pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti od rozhodnutí kupujícího k reklamaci následujícím způsobem:
– výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
– v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na poškozené zboží.

1.19. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady kupujícím uvedené ve formuláři pro uplatnění reklamace.

1.20. Za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu se považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než třikrát. Za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

1.21. Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, po kterou nemůže kupující řádně užívat zboží doba, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 100 dní.

1.22. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží za zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

1.23. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím Žádosti o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení k soudu. 

Nákupní košík